Kontakt

Podkrušnohorská 7
Litvínov - Janov

Otevírací doba:
po-pa: 7-17, so: 8-12.

litvinov@autopujcovna-fort.cz

603 973 687476 741 008

BAnner vpravo

proč si zvolit právě nás?

akce navigace

 • Půjčovní podmínky

Zapůjčení vozidla se řídí níže uvedenými podmínkami.

1. Podmínky

 1. Půjčovna uzavírá s občanem či organizací (dále jen nájemce) „Smlouvu o pronájmu dopravního prostředku“.
 2. Vozidlo může být půjčeno pouze osobě starší 20 let, vlastnící řidičské oprávnění příslušné skupiny déle jak 2 roky.
 3. Potřebné doklady k uzavření smlouvy:
           1. soukromá osoba: řidičský průkaz + další průkaz totožnosti.
           2. právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku (max.6 měsíců starý), osobní doklady řidiče (řidičský a občanský průkaz), objednávka s uvedením jmen řidičů, kteří mohou vůz používat, plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla.
 4. Sazby nájemného jsou uvedeny v ceníku a minimální doba výpůjčky jsou 3 dny a nájemné je povinen nájemce uhradit po předání vozu vč. stanovené kauce.
 5. Nájemce přebírá vozidlo způsobilé provozu, s plnou nádrží paliva a doklady.
 6. Nájemce není oprávněn přenechat užívání automobilu jiné osobě a pronajmout ho.

2. Pojištění

 1. Každé vozidlo půjčovny má hrazeno zákonné pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla a dále havarijní pojistku proti poškození, vandalizmu a odcizení s 1% spoluúčastí, kterou při vzniku poj. události hradí nájemce.
 2. Každou nehodu, poškození, či podezření z krádeže předmětu nájmu musí nájemce oznámit ihned policii ČR a dále přijímateli.
 3. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovením vyhl. č.99/1998 Sb. (požití alkoholických nápojů, nebo jiných drog řidičem), pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé porušením půjčovního řádu.
 4. Půjčovna si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody, která nebyla uhrazena pojišťovnou.

3. Přistavení a vrácení vozidla

 1. Vozidlo může být přistaveno a vráceno i na jiném smluveném místě než je sídlo pojišťovny.
 2. Při vrácení vozidla je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží PHM a v čistém stavu.
 3. Nebude-li vozidlo vráceno ve stanovený termín, vyhrazuje si pojišťovna prohlásit toto vozidlo za odcizené a informovat policii ČR.

4. Závazky Pronajímatele

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemce vozidlo k dočasnému užívání v řádném technickém stavu, vybavené příslušenstvím odpovídajícím předpisům o provozu silničních motorových vozidel s potřebnými doklady.
 2. Provádět u pronajatého vozu opravy a servisní prohlídky po ujetí 15000km s výjimkou povrchového mytí.

5. Závazky nájemce

Nájemce je povinen zejména

 1. Pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržovat instrukce výrobce vozidla o provozu a instrukce huštění pneumatik.
 2. Používat vozidlo výhradně pro svoji spotřebu. Přenechání vozidla do dalšího nájmu, resp.podnájmu nebo provozování jiné výdělečné činnosti např. Taxislužba, používání vozidla účasti na závodech, soutěžích nebo podobných zkouškách, používání vozidla k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů není povoleno. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě. Právnická osoba resp. podnikatel může určit okruh vlastních pracovníků oprávněných používat vozidlo, nesmí ho však přenechat k použití jiné právnické osobě, resp.podnikateli. Okruh pracovníků oprávněných používat vozidlo musí být vymezen v nájemní smlouvě.
 3. Zdržet se provádění jakýchkoliv změn na vozidle bez souhlasu přijímatele, v opačném případě je povinen po ukončení nájmu uvést vozidlo na své náklady do původního stavu.
 4. Přistavit na žádost přijímatele vozidlo kdykoli v průběhu trvání nájemní smlouvy za účelem kontroly, zda vozidlo užívá řádným způsobem.
 5. Přistavit včas vozidlo k provedení údržby podle bodu 4.2
 6. V případě nedostavení se k pravidelné prohlídce dle bodu 4.2 překročení limitu plánované prohlídky o více než 2.500 km uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% pořizovací ceny vozu, za každých dalších i započatých 1.000 km, o které byla plánovaná prohlídka překročená na limit 2.500 km.
 7. Ohlásit pronajímateli neprodleně každou havárii ,případně jinou škodu způsobenou v souvislosti s provozem pronajatého motorového vozidla. Škodu na pronajatém vozidle doložit v každém případě dokladem o hlášení Policii ČR, resp. jinému příslušnému státnímu orgánu – hlášení nehody o poškození vozidla. V případě pozdního nahlášení nehody nést odpovědnost za případné škody např. z regresu pojišťovny, uplatněné vůči pronajímateli.
 8. V případě vzniku pojistné události podílet se na likvidaci škody do výše minimálně 5.000 Kč, vyjma případů úmyslného poškození nebo škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, kdy nájemce odpovídá za skutečnou i jinou škodu v plné výši. Tím však není dotčena povinnost bodu. V případě odcizení vozu podílet se spoluúčasti do výše 20.000 Kč.
 9. V případě nutnosti provedení opravy na cestě kdekoli v tuzemsku nebo zahraničí vyžádat bez odkladně souhlas přijímatele a konzultovat s ním nejprve telefonicky nebo jiným způsobem zajištění opravy.
 10. Strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení oprav, údržby a kontroly dle bodu 4.II.
 11. Nést odpovědnost za zničení, odcizení nebo poškození vozidla, které nebude pokryto plněním pojišťovny dle pojistné smlouvy. V tomto případě uhradit ušlý zisk za dobu od vzniku události do ukončení opravy a škodu, která událostí vznikla.V případě hrubého vlastního zavinění, kdy pojistná smlouva bude pokrývat náklady škody jen částečně, uhradit rozdíl mezi náklady na opravu vozu a výši plnění hrazeného pojišťovnou.
 12. Oznámit v průběhu trvání nájemní smlouvy pronajímateli změnu sídla, firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této smlouvy vyplívající.
 13. V případě ukončení nájmu vrátit vozidlo řádně a včas.
 14. V případě, že vozidlo bude vráceno znečištěné, odpovídat za poškození laku zjištěné dodatečně po umytí pronajímatelem.

6. Nájemné a jeho splatnost

 1. Nájemné sjednané v nájemné smlouvě je stanoveno dohodou smluvních stran.
 2. Výše sjednaného nájemného vychází z cenových podmínek platných v den uzavření smlouvy.
 3. V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady uvedené pod článkem 2. Pohonné hmoty hradí nájemce.
 4. V případě vypovězení smlouvy ze strany nájemce, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením smlouvy vznikla.
 5. Pro případ porušení smluvní povinnosti zaplatit sjednané řádně a včas dle vyúčtování pronajímatele, zavazuje se nájemce zaplatit spolu s dlužným nájemným úrok z prodlení ve výši 0.5% denně z dlužné částky. Tímto ustanovením nejsou dotčeny eventuální nároky na náhradu škody z toho vzniklé pronajímateli.

7. Ukončení nájmu

 1. Smlouva o nájmu na dobu určitou zaniká uplynutím sjednané nájemní doby uvedené ve smlouvě.
 2. Před uplynutím nájemní doby může nájem skončit dohodou nebo výpovědí smlouvy. Výpověď nabývá účinnost uplynutím 30 dnů od jejího doručení druhé straně, není-li ve smlouvě nebo těchto podmínkách stanoveno jinak.
 3. Pronajímatel může smlouvu vypovědět s okamžitou platností, zjistí-li, že nájemce užívá vozidlo v rozporu z touto smlouvou a nebo s obecně platnými zásadami užívání vozidel, nebo pokud nájemce nesplnil povinnosti stanovené mu v bodě 5.III a 5.IV těchto všeobecných podmínek. Výpověď je účinná ode dne, kdy se nájemce o výpovědi dozvěděl, resp.dnem doručení výpovědi na známou adresu nájemce.
 4. Nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět a vrátit vozidlo i před skončením nájemní doby, je povinen zaplatit pronajímateli sjednané nájemné až do posledního dne dohodnuté nájemní doby, pokud se strany nedohodnou jinak.
 5. Ke dni ukončení platnosti nájemní smlouvy je nájemce povinen vrátit vůz do místa, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak.
 6. V případě, že nevrátí vozidlo po skončení nájmu řádně a včas nebo si nevyžádá písemného souhlasu pronajímatele s prodloužením nájemní doby, používá vozidlo bez právního důvodu. V takovém případě je oprávněn pronajímatel oznámit orgánům činným trestním řízením neoprávněné užívání vozidla nájemcem, přičemž nájemce je po povinen nést veškeré následky, resp.škody způsobené takovým jednáním. Až do doby řádného vrácení vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši smluveného nájemného připadajícího na jeden den plus 0,1% z pořizovací ceny vozidla denně,pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky vydává společnost.
 2. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem.
 3. Smluvní strany se v souladu s §89a občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů vzniklých ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku je Krajský obchodní soud v Ústí nad Labem, resp.jiný věcný soud v místě sídla pronajímatele.

V Litvínově dne 1.8.2010

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.